Bemötande – TAKK

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Vi har tagit fram TAKK-tecken och bilder för Frame running

I Arvsfondsprojektet RaceRunning Sweden så har vi tagit fram TAKK-tecken och bilder anpassade för Frame running-träning och tävling. Här nedan kan ni ladda hem pdf:er med dessa tecken;

Om ni som är funktionärer (tränare, tävlingsledare etc) i projektet behöver mer tecken eller bilder kontakta: Margareta Hallner via mhallner.se eller ring 073-0412113.

Vad är TAKK?

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

När talet inte räcker för att ett barn, en ungdom eller en vuxen ska kunna uttrycka sig kan ett alternativ eller ett komplement till det talade språket behövas. En individ kan också behöva stöd för att förstå det talade språket. Man pratar då om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. En individ kan också behöva AKK för att förstå det talade språket. Olika typer av AKK är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), bliss, pictogram, bilder, föremål, symboler och naturliga reaktioner och signaler (exempelvis leende och skrik).

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)

TAKK är ett av de vanligaste AKK-sätten. Tecken som AKK (TAKK) är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där eleven befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk. Det används med och av hörande barn, ungdomar och vuxna med grav språkstörning, vilken medför stora språkliga svårigheter. Detta innebär att individen i sitt dagliga liv har stora bekymmer med språket, ofta både med förståelse och användning.

Vad händer när man använder TAKK?

 • Taltempot saktas ner. Det tar längre tid att teckna än att tala. Detta gör det lättare för individen att följa med i det som sägs
 • Det är lättare för individen att förstå det som sägs eftersom det är de meningsbärande orden som tecknas
 • Tecken ger tre vägar till förståelse; det man hör, det man ser och det man känner. Detta underlättar för förståelse av det som sägs.
 • Tecken stannar kvar längre. Till skillnad mot ett talat ord kan man göra ett tecken  långsammare.
 • Ett teckens betydelse ändras sällan även om man gör det långsammare.
 • Det är lättare att visa hur ett tecken görs än hur ett ord uttalas.
 • Det är lättare motoriskt att göra ett tecken med händerna än att säga ett ord med munnen.

Det är viktigt att veta att TAKK alltid stärker den talade språkutvecklingen. TAKK hindrar aldrig språkutvecklingen. Om och när en individ kan använda ett talat ord kommer han eller hon att göra det istället för att teckna. TAKK kan vara en väg till talat språk.

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för personer med kommunikationssvårigheter

Det är vanligt att personer inom olika diagnosområden får kommunikationssvårigheter. Såväl utvecklingsstörning som autism, förvärvade hjärnskador och rörelsehinder ger kommunikationsproblem. Hos en del begränsas kommunikationssvårigheterna till att personen har svårt att uttrycka sig, men de flesta har dessutom svårt att förstå vad som sägs. För personer som har svårt med koncentration, korttidsminne och uppmärksamhet kan AKK dessutom utgöra ett viktigt kognitivt stöd.

AKK är en samlingsterm för insatser som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester (ibland kallade naturliga AKK-former), finns specifika AKK-former som tecken, bilder, blissymboler och ord. Behov av AKK finns i olika grupper med funktionsnedsättningar. AKK är inte bara till för den som har en funktionsnedsättning, utan också för omgivningen.

Exempel på alternativa och kompletterande kommunikationssätt:

 • Bilder, fotografier och symboler (kallas i bland GAKK – Grafisk AKK) kan introduceras tidigt. Personer med nedsatt språkförståelse får stöd i att förstå omgivningens budskap. Bildbaserad kommunikation kan göra det möjligt för en person att uttrycka sig och stimulerar tal, kommunikation och teckenanvändande. Metoder och redskap inom bildbaserad kommunikation är bland annat PECS, bildkartor, pekprat, bliss och samtalsmattor.
 • Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (förkortas TAKK, men kallas ibland Tecken som stöd eller teckenkommunikation) innebär att man tecknar de viktigaste orden i meningarna samtidigt som man pratar. Tecknen kommer från svenskt teckenspråk och kan både stötta språkförståelsen och ge ett uttryckssätt.
 • Talande hjälpmedel, pratapparater, samtalsapparater: Det finns många olika tekniska hjälpmedel som läser upp inspelade meddelanden eller talar med syntetiskt tal. Pratapparaterna kombineras nästan alltid med bilder/symboler och/eller bokstäver/text. Här finns en stor spännvidd och enorma utvecklingsmöjligheter: allt från enkla knappar med ett meddelande till stora ordförråd organiserade i så kallade dynamiska miljöer eller appar.

För att underlätta kommunikation krävs mer än ett kommunikationssätt eller hjälpmedel.

Vad kan du göra?

 • Ge upplevelser att kommunicera kring.
 • Förvänta dig kommunikation.
 • Vara en förebild i hur den alternativa kommunikationen används.
 • Lämna utrymme och ge tillfälle till kommunikation.
 • Anpassa din kommunikation och använda flera olika sätt att förtydliga.
 • Tolka alla signaler från personen du talar med.
 • Se till att kommunikationshjälpmedel finns tillgängliga.
 • Se till att det finns stöd för pratstunden så som foton, bilddagbok, mobilfoton, Youtube-klipp, tidningar.
 • Utnyttja spontana kommunikationstillfällen och försök hitta pratstunder.
 • Utveckla din egen kommunikativa förmåga genom att utbilda dig i kommunikation och olika kommunikationsstödjande åtgärder/AKK och programvaror.

Vi vet idag att:

 • AKK främjar kommunikationsutvecklingen.
 • Kommunikation är viktigt för den allmänna utvecklingen.
 • Alla, oavsett utvecklingsnivå, har nytta av AKK; det finns ingen lägsta eller högsta ålder!
 • AKK stimulerar utveckling av språk och tal.
 • AKK hindrar inte talet.
 • De flesta kan lära sig tolka bilder och symboler.
 • Med en god samtalspartner är det lättare att kommunicera.
Rulla till toppen
Scroll to Top